Kişisel Verilerin Korunması

Kıymetli Müşterilerimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, EvimHayatim.Com olarak veri sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Şirketimiz ile kişisel verilerini paylaşan veya kişisel verileri elde edilen kişiler/müşteriler/tedarikçiler olarak, kişisel verilerin korunması, işlenmesi ve yurtiçinde ve/veya yurtdışında aktarılması bakımından kişisel verilerin elde edilmesi aşamalarında elektronik olarak veya fiziksel olarak onay vermek suretiyle kişisel verilerinizin işlenmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına yasal düzenlenmelerin öngördüğü kapsamda izin verebilirsiniz. Bu izni vermediğiniz veya mevzuatlarda firmamız açısından yükümlülük olarak düzenlenmediği sürece kişisel verileriniz tarafımızca elde edilmeyecek, işlenmeyecek, yurtiçinde veya yurtdışına aktarılmayacak, saklanmayacaktır.

Hukuki Amaç
Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Gümrük Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi yasal düzenlemelerde yer alan yükümlülüklerin ve bilgilerin yasal süreler dahilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ile Gelir İdaresi Başkanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek ve daha iyi hizmet verebilmek amacı ile kişisel veriler ve gerektiğinde özel nitelikli kişisel veriler “Veri Sorumlusu” olarak firmamızca, sistemlerimize kaydedilmekte, depolanmakta, korunmakta, sınıflandırılmakta, güncellenmekte ve yasal sınırlar dahilinde resmi makamlar ve 3. kişiler ile paylaşılabilmekte veya “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda sayılan şekillerde işlenebilmekte ve silinebilmektedir.

Verilerin Toplanması
Şirketimize verdiğiniz kişisel verileriniz, sözleşmesel veya mevzuat çerçevesinde belirlenen diğer sebeplerle işletme konumuzun gereği olarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, firmamız veya firmamız adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta gibi araçlar üzerinden, firmamız ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim ve benzeri kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Verilerin İşlenmesi, Saklanması ve Aktarılması
Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘na uygun bir şekilde, faaliyetlerimiz ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak, sizlere daha iyi hizmet ve ürün sunabilmek, ihtiyaçlarınıza daha hızlı cevap verebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek gibi belli başlı amaçlarla mevzuatın izin verdiği şekilde; yurtiçi ve yurtdışındaki bağlı şirket ve iştiraklerimize, işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere aktarılabilecek, tabi olduğumuz kanun ve mevzuatlar kapsamında öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için alınan  tüm kişisel bilgiler yukarıda açıklanan amaçlarla işlenebilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen şartlara uygun olarak saklanabilecektir. Saklanan ve kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli her türlü önlem firmamız tarafından alınmıştır.

Kişisel verileriniz firmamız ile yapılan sözleşmeler dahilinde, mevzuatta ve işbu bilgilendirme formunda ifade edildiği amacıyla sınırlı olarak kullanılacak olup; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile birlikte sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurtiçine veya yurtdışına (kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen şartlara uyulmak sureti ile) aktarılabilecektir.  

Verilerin Silinmesi ve Anonimleştirilmesi
Kişisel verileriniz, firmamız bünyesinde ilgili mevzuatın düzenlediği sürelere uygun olarak saklanacaktır. Yasal yükümlülüklere yönelik saklama veya silinme gereklilikleri saklı olmak üzere, kişisel veriler, kural olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili maddelerine göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında firmamız tarafından silinecek veya anonimleştirilecektir.

Verilerin Doğruluğu
Firmamız ile paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz hakları kullanabilmeniz ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olup, firmamıza yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluklar tamamen kişisel veriyi verene ait olacaktır.

Haklarınız
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini sorma, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etme, bu düzeltme işleminin bilginin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nunda öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere silinme/yok edilme talebinizin bildirilmesini isteme, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.